جمعه 03 خرداد ماه 1398
   
  پرسنل اداره ترویج

سر کار خانم مریم شجاعی

رئیس اداره ترویج شهرستان

سر کار خانم مهری حاج نوروزی

 کارشناس ترویج

 

شماره تماس: 19 داخلی 57421651

شماره اتاق:29

 

اداره ترویج
  بروشور اقدامات ترویجی شهرستان در بهار و تابستان 97  
 
  بخشی از کلاس ها و جلسات برگزار شده اداره ترویج
متن / HTML

برخی از فعالیت های اداره ترویج

1- بهبود روش های موجود و انتقال یافته های جدید تحقیقی و آموزش روش ها و تکنولوژی های جدید كشاورزی

2- برنامه ريزی و اجرای طرح های ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك

3- ترویج بهینه سازی مصرف سوخت مرغداری ها و بخش های وابسته

4- برنامه ريزی آموزش برای تربيت نيروی انسانی ماهر و نيمه ماهر بخش كشاورزی

5- نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركت های خدمات مشاوره ای ، مراكز جهادكشاورزی

6- حمايت از گسترش ترويج خصوصی و خصوصی سازی در ترويج

7- انتخاب ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليدكنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری

8- تهيه و تدوين برنامه جامع ترويج كشاورزی با مشاركت بخش های اجرايی و تحقيقاتی

9- برنامه ريزی و مديريت جشنواره ها ، نمايشگاه ها و کارگاه های آموزشی ، علمی و تخصصی به صورت مداوم

10- نظارت و ارزيابی عملكرد فعاليت های مرتبط در سطح شهرستان

11- برنامه ريزي ، پشتيبانی ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش كشاورزی در سطح شهرستان به صورت مداوم

12- نيازسنجی ، جذب و بكارگيری سربازان سازندگی ، آموزشگران ، كارشناسان و ساير عاملين ترويج

13- ساماندهی ، حمايت و پشتيبانی فضاها و امكانات آموزشی ترويجی

14- اجرای و طراحی سيستم ارتباطی مناسب با استفاده از تكنولوژی های نوين برای تقويت در راستای تعامل عناصر شبكه ترويج و تشكل های كشاورزی

15- برنامه ريزی و مديريت توليد رسانه های آموزشی و ترويجی

16- پيگيری تهيه و پخش برنامه های راديويی و تلويريونی مرتبط با بخش كشاورزی و توسعه روستايی

17- ساماندهی مشاغل و صنوف بخش كشاورزی از طريق اجرای قانون نظام صنفی بخش كشاورزی

18- پيگيری امور انجمن های نظام صنفی در بخش كشاورزی

19- اجرای طرح های بسيج سازندگی به منظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی

20- تشكيل و راه اندازی شركت های خدمات مشاوره ای به منظور بكارگيری نيروهای متخصص و جوان برای اجرای طرح های اجرايی و ترويجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظور واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی

21- حمايت و نظارت بر فعاليت های نهادها و تشكل های مردمی و غير دولتی بخش كشاورزی

22- برنامه ريزی و زمينه سازی برای ايجاد و حمايت موسسات مالی و اعتباری خرد ويژه زنان روستايی

23- ايجاد ارتباط و تعامل با مجامع علمی و تحقيقاتی و دانشكده های كشاورزی از طريق دفاتر ارتباطی

24- ايجاد و راه اندازی تشكل های توليدی ويژه زنان روستايی

ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 70
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 70

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 730359
Visitors بازديد هاي امروز: 419
Visitors بازديد هاي ديروز: 777

فعال در اين زمان كاربران فعال:

Copyright (c) 1398/03/03 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا