چهارشنبه 25 مهر ماه 1397
   

برنامه و پروژه هاي مدیریت

اداره توليدات گیاهی(واحد حفظ نباتات)

1- طرح احیای باغات روستای وانشان به صورت سه ساله (شروع  پروژه خرداد ماه 1397 تا پایان سال 1400)

 

اداره ترويج و آموزش كشاورزي

 

1- بهبود روش های موجود و انتقال یافته های جدید تحقیقی و آموزش روش ها و تکنولوژی های جدید كشاورزی به صورت مداوم

2- برنامه ريزی و اجرای طرح های ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك به صورت مداوم

3- ترویج بهینه سازی مصرف سوخت مرغداری ها و بخش های وابسته به صورت مداوم

4- برنامه ريزی آموزش برای تربيت نيروی انسانی ماهر و نيمه ماهر بخش كشاورزی به صورت مداوم

5- نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركت های خدمات مشاوره ای ، مراكز جهادكشاورزی به صورت مداوم

6- حمايت از گسترش ترويج خصوصی و خصوصی سازی در ترويج به صورت مداوم

7- انتخاب ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليدكنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری

8- تهيه و تدوين برنامه جامع ترويج كشاورزی با مشاركت بخش های اجرايی و تحقيقاتی به صورت مداوم

9- برنامه ريزی و مديريت جشنواره ها ، نمايشگاه ها و کارگاه های آموزشی ، علمی و تخصصی به صورت مداوم

10- نظارت و ارزيابی عملكرد فعاليت های مرتبط در سطح شهرستان به صورت مداوم

11- برنامه ريزي ، پشتيبانی ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش كشاورزی در سطح شهرستان به صورت مداوم

12- نيازسنجی ، جذب و بكارگيری سربازان سازندگی ، آموزشگران ، كارشناسان و ساير عاملين ترويج

13- ساماندهی ، حمايت و پشتيبانی فضاها و امكانات آموزشی ترويجی

14- اجرای و طراحی سيستم ارتباطی مناسب با استفاده از تكنولوژی های نوين برای تقويت در راستای تعامل عناصر شبكه ترويج و تشكل های كشاورزی

15- برنامه ريزی و مديريت توليد رسانه های آموزشی و ترويجی

16- پيگيری تهيه و پخش برنامه های راديويی و تلويريونی مرتبط با بخش كشاورزی و توسعه روستايی

17- ساماندهی مشاغل و صنوف بخش كشاورزی از طريق اجرای قانون نظام صنفی بخش كشاورزی

18- پيگيری امور انجمن های نظام صنفی در بخش كشاورزی

19- اجرای طرح های بسيج سازندگی به منظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی

20- تشكيل و راه اندازی شركت های خدمات مشاوره ای به منظور بكارگيری نيروهای متخصص و جوان برای اجرای طرح های اجرايی و ترويجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظور واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی

21- حمايت و نظارت بر فعاليت های نهادها و تشكل های مردمی و غير دولتی بخش كشاورزی

22- برنامه ريزی و زمينه سازی برای ايجاد و حمايت موسسات مالی و اعتباری خرد ويژه زنان روستايی

23- ايجاد ارتباط و تعامل با مجامع علمی و تحقيقاتی و دانشكده های كشاورزی از طريق دفاتر ارتباطی

24- ايجاد و راه اندازی تشكل های توليدی ويژه زنان روستايی

 

اداره امور اراضي

1- انجام امور مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن مصوب سال به صورت مداوم

2- بررسی درخواست های تغییر کاربری اراضی جهت طرح های مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، طرح های عمرانی و ... از طریق کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور و ابلاغ تصمیمات کمیسیون به متقاضیان

3- بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان طرح های مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی در راستای ضوابط و مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون از قبیل دامداری ها ، مرغداری ها ، گلخانه ها ، دیوارکشی باغ ها و ....

4- کنترل و نظارت بر مجوزهای تبصره 1 ماده 1 و تبصره 4 الحاقی از طریق مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت استان

5- پیگیری و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در راستای مقررات ماده 3 قانون از طریق مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و مراجع قضائی

6- پاسخگوئی به استعلامات دستگاه های مختلف

7- ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مجوزهای صادره  و سایر امور مربوط به قانون اجرای امور باقيمانده اصلاحات ارضی از جمله صدور اسناد زارعين صاحب نسق و اصلاح اشتباهات ثبتی در اسناد اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی استان

8- تعيين تكليف و انجام امور باقیمانده اراضی مشمول قانون كشت موقت كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی به تصرف كشاورزان در آمده است

9- شناسائی اراضی باير و اعلام به مالكان آنان جهت كشت اراضی در اجرای قانون اراضی بایر مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی

10- دفاع از حقوق مالكيت دولت و زارعين مشمول وظايف جاری اين مديريت در مراجع قضائی

11- تعیین تکلیف املاک و اراضی تصرفی دولتی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از قبیل املاک خالصه و اراضی بایر مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و ...

 

اداره توليدات  دامي

1-   حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی(شیر، گوشت قرمز و...)به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار با هدف تأمین غذایی جامعه.

2-   توسعه عملیات بهسازی و نوسازی جایگاه دام و مراکز جمع آوری شیر خام در جهت افزایش بهبود کیفی محصولات تولیدی،در راستای توجه ویژه به تولید محصولات اورگانیک.

3-   استفاده از فناوری های نوین و دانش بنیان در اقتصادی کردن تولید در راستای گسترش دامداریهای صنعتی و ارتقاء ارزش افزوده زیر بخش دامپروری با توسعه عملیات اصلاح نژادی با توجه به قانون افزایش بهروری در بخش

4-   حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده در حوزه امور دام وتلاش در جهت هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی به سمت ایجاد زیر ساختها و اصلاح روشهای تولید درجهت افزایش بهره وری

5-   افزایش و بهبود مکانیزاسیون در واحدهای دامپروری در راستای بهینه سازی ادوات و تجهیزات فرسوده متناسب با اجرای طرح هدفمندسازی یارنه ها و درنهایت افزایش بهره وری و بهبود راندمان تولید.

6-   تقویت و حمایت از تشکلها وشرکت های خدمات مشاوره ای مرتبط با امور دام و تخصصی نمودن فعالیت آنان در راستای واگذاری امورفنی-تخصصی به بخش غیر دولتی درجهت حضور موثر در عرصه های تولید به منظور اقتصادی کردن تولیدات دامی.

7-    ارتقای بهره وری و فعال سازی واحدهای غیر فعال در جهت تامین امنیت غذایی جامعه.

8-    حمایت همه جانبه از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی توسط  بخش غیر دولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام در راستای افزایش سلامت جامعه.

9-   تلاش در ارتقای کیفیت انواع علوفه (رایج و غیر رایج)و بهره برداری از پسماندها وبقایای زراعی و باغی جهت استفاده در خوراک دام در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول و استفاده بهینه از منابع علوفه ای موجود.

10-  تلاش در توسعه صنعت بیمه انواع دام و ارائه خدمات حمایتی به بهره برداران.

 

اداره توليدات گیاهی(واحد مکانیزاسیون)

1-    جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعمير گاههاي موجود در شهرستان و طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

2-    تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها و برنامه هاي كلان و تهيه طرحهاي مكانيزاسيون خاص هر محصول شهرستان

3-    برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگيهاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها

4-    ساماندهي و صدور مجوز هاي لازم براي ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحد هاي مرتبط دروني و بيروني سازمان جهاد كشاورزي  جهت توسعه ،تقويت،هدايت و حمايت از واحد هاي مكانيزاسيون و تشكلهاي صنفي آنها

5-    ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي درشهرستان و درجه بندي و سازماندهي واحد هاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحد هاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

6-    بررسي عوامل موثر در موفقيت واحد هاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسائي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها

7-    تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين،امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشينهاي تحت مالكيت آنها،ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ، ميزان بهره وري از ماشينها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد،در طول برنامه در شهرستان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط

8-    بررسي دوره و تناوب كشت محصولات مختلف زراعي با ذكر سطح زير كشت و زمان برداشت با توجه به دوره كشت و تهيه تقويم زراعي و تقويم عمليات ماشيني و انعكاس آن به مركز

9-    بررسي عملكرد ساليانه ماشينهاي نيرو محركه (تعداد روز كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در شهرستان و انعكاس به مركز

10-  ايجاد مزارع الگوئي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها و ارسال گزارشات فني به مركز

11-  نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحد هاي ذيربط در سطح شهرستان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصا در مرحله برداشت غلات و همكاري در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت آرايش و بكار گيري كمباين در داخل شهرستان

12-  نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي با هماهنگي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ،مروجين و اعضاي واحد هاي مكانيزاسيون

13-  شناسائي اشكالات فني ماشينها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح شهرستان و رسيدگي به شكايات خريداران ‌آنها

14-  برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح شهرستان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط

15-  بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

16-  تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي  ( درجه ، ضريب ، ظرفيت مكانيزاسيون و ساير شاخص ها ) در جهت تدوين برنامه هاي شهرستان

17-   شناسائي و ساماندهي فروشگاهها و نمايندگي هاي فروش ماشينها و ادوات كشاورزي و نظارت بر فعاليت آنها

18-  برآورد سوخت مصرفي  (نفت گاز و بنزين ) انواع ماشينها ، تجهيزات و موتورهاي ديزل بخش كشاورزي و هماهنگي لازم با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در جهت تامين آن

19-   تهيه و تدوين دستور العملهاي فني در زمينه آشنائي با تنظيمات و كاربرد ماشينها و ادوات كشاورزي

20-   تهيه و تدوين عناوين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز مرتبط با مكانيزاسيون

21-   همكاري با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در خصوص ارزيابي طرحهاي مكانيزاسيون

22-  همكاري با زير بخش زراعت در پروژه هاي آرماني مديريت جامع كليه محصولات زراعي و پروژه توليد بذر محصولات زراعي در مراحل كاشت ، برداشت و فرآوري

23-   تنظيم ،راه اندازي و كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي

24-   ارائه خدمات مشاوره فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري در مكانيزاسيون كشاورزي

25-  بررسي و برآورد كمي و كيفي ماشينها و ادوات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب و بر اساس تنوع كشت و متناسب با منطقه و تدوين شاخص هاي برآورد ماشينها و ادوات مورد نياز در كليه زير بخشها

 

اداره توليدات گیاهی

1- تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها

2- اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی شهرستان3- بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی شهرستان و برنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود و تسهیل جریان تولید کشاورزی

4- جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی شهرستان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط

5- اجرای روش های صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و برنامه ریزی جهت ترویج مناسب ترین روش های زراعی به بهره برداران با هماهنگی اداره ترویج کشاورزی

6- اموزش و راهنمایی در خصوص مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره برداران با هماهنگی اداره ترویج کشاورزی

 

 

 

ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 26
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 26

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 633132
Visitors بازديد هاي امروز: 469
Visitors بازديد هاي ديروز: 334

فعال در اين زمان كاربران فعال:

Copyright (c) 1397/07/25 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا